sink

sink
{siŋk}
I. 1. потъвам, затъвам (и прен.)
he was left to SINK or swim оставиха го да се справи, както може/на произвола на съдбата
here goes, SINK or swim хайде, пък каквото стане/излезе, или-или
SINKing (feeling) премаляване (от страх и пр.)
to SINK into the memory/mind запечатвам се в паметта
to SINK into decay западам
to SINK into insignificance губя (всякакво) значение, ставам съвсем незначителен
to SINK into a deep sleep заспивам дълбоко
to SINK into oneself затварям се в себе си
to SINK into the grave умирам
2. залязвам, скривам се
3. хлътвам (за очи, бузи), снишавам се, спускам се, хлътвам (за терен), падам ниско (за облаци, мрак и пр.)
4. спадам, намалявам (за ниво на води и пр.)
5. смъквам се, отпускам се, падам (в кресло, на земята и пр.) (back, into, on to, down)
his head sank on his breast главата му се отпусна на гърдите, той отпусна глава
his eyes sank той сведе очи
his legs sank under him краката му се подкосиха
my heart/spirits sank сърцето ми се сви
6. спадам, снижавам се (за глас)
7. обезценявам се, спадам (за ценни книжа и пр.), намалявам (за брой), отслабвам, стихвам (за буря и пр.), отпадам, гасна, западам, падам ниско, загубвам престиж
the patient is SINKing fast болният си отива/свършва
8. to SINK in просмуквам се (за вода), прен. прониквам в/достигам до съзнанието
9. потопявам (кораб)
10. забивам (кол, нож, зъби и пр.)
11. изкопавам, пробивам (кладенец и пр.)
12. скривам, прикривам, пренебрегвам, оставям настрана
let's SINK our differences да оставим настрана разногласията си
13. фин. амортизирам, изплащам (дълг)
14. влагам (пари) на вятъра
15. гравирам, изрязвам
16. излагам, унижавам
17. осуетявам (план), побеждавам, свършвам с (някого)
we are sunk свършено е с нас, изгубени сме
18. голф, билярд вкарвам (топка) в дупката
II. 1. кухненска мивка
2. помийна яма, клоака, преливник, отток, отточна тръба
3. геол. малка депресия, впадина, пукнатина в скала, през която се изцежда вода
4. тресавище
5. прен. клоака (и SINK of iniquity)
* * *
{sink} v (sank {sank} ; sunk {s^nk} ) 1. потьвам, затьвам (и(2) {sink} n 1. кухненска мивка; 2. помийна яма; клоака; преливн
* * *
утихвам; хлътвам; стихвам; спадам; умивалник; тъна; скривам; падам; потъвам; оттеглям; потопявам; пропадам; пропилявам; забивам; заличавам; затъвам; залязвам; закостенявам; клоака; мивка;
* * *
1. 1 влагам (пари) на вятъра 2. 1 голф, билярд вкарвам (топка) в дупката 3. 1 гравирам, изрязвам 4. 1 изкопавам, пробивам (кладенец и пр.) 5. 1 излагам, унижавам 6. 1 осуетявам (план), побеждавам, свършвам с (някого) 7. 1 скривам, прикривам, пренебрегвам, оставям настрана 8. 1 фин. амортизирам, изплащам (дълг) 9. he was left to sink or swim оставиха го да се справи, както може/на произвола на съдбата 10. here goes, sink or swim хайде, пък каквото стане/излезе, или-или 11. his eyes sank той сведе очи 12. his head sank on his breast главата му се отпусна на гърдите, той отпусна глава 13. his legs sank under him краката му се подкосиха 14. i. потъвам, затъвам (и прен.) 15. ii. кухненска мивка 16. let's sink our differences да оставим настрана разногласията си 17. my heart/spirits sank сърцето ми се сви 18. sinking (feeling) премаляване (от страх и пр.) 19. the patient is sinking fast болният си отива/свършва 20. to sink in просмуквам се (за вода), прен. прониквам в/достигам до съзнанието 21. to sink into a deep sleep заспивам дълбоко 22. to sink into decay западам 23. to sink into insignificance губя (всякакво) значение, ставам съвсем незначителен 24. to sink into oneself затварям се в себе си 25. to sink into the grave умирам 26. to sink into the memory/mind запечатвам се в паметта 27. we are sunk свършено е с нас, изгубени сме 28. геол. малка депресия, впадина, пукнатина в скала, през която се изцежда вода 29. забивам (кол, нож, зъби и пр.) 30. залязвам, скривам се 31. обезценявам се, спадам (за ценни книжа и пр.), намалявам (за брой), отслабвам, стихвам (за буря и пр.), отпадам, гасна, западам, падам ниско, загубвам престиж 32. помийна яма, клоака, преливник, отток, отточна тръба 33. потопявам (кораб) 34. прен. клоака (и sink of iniquity) 35. смъквам се, отпускам се, падам (в кресло, на земята и пр.) (back, into, on to, down) 36. спадам, намалявам (за ниво на води и пр.) 37. спадам, снижавам се (за глас) 38. тресавище 39. хлътвам (за очи, бузи), снишавам се, спускам се, хлътвам (за терен), падам ниско (за облаци, мрак и пр.)
* * *
sink[siʃk] I. v (sank[sæʃk]; sunk[sʌʃk]) 1. потъвам, затъвам (и прен.); he was left to \sink or swim оставиха го да се оправя сам (на произвола на съдбата); to \sink into decay западам; to \sink into insignificance ставам съвсем незначителен, губя всякакво значение; to \sink into a deep sleep потъвам в дебрите на съня, заспивам дълбоко; to \sink into o.s. затварям се в себе си; 2. впивам се, забивам се, потъвам (и прен.), просмуквам се (за вода) (in); to \sink in прен., разг. прониквам в съзнанието; to \sink into the memory (the mind) запечатвам се в паметта; he paused to let the words \sink той замълча, за да могат думите му да стигнат до съзнанието им (и пр.); 3. залязвам; скривам се (за слънцето, луната); 4. спадам, хлътвам (и за очи, бузи); снишавам се, спускам се (за земя, склон); падам ниско (за облаци и пр.); 5. спадам, намалявам (за ниво на вода в река, езеро); 6. смъквам се, отпускам се (в кресло, на възглавници) (down, in, into, back, on to); to \sink into a chair отпускам се на стола; to \sink on o.'s knees коленича, падам на колене; his legs sank under him краката му се подкосиха; his heart sank сърцето му се сви; his head sank on his breast той отпусна глава; his eyes sank той сведе очи; to \sink into the grave умирам; 7. спадам, снижавам се (за глас); обезценявам се, спадам (напр. за ценни книжа и пр.); намалявам (за брой); отслабвам, намалявам по сила, стихвам (за буря, вятър); отпадам, гасна; западам, изгубвам престиж; the patient is \sinking rapidly болният бързо отпада (си отива); 8. потапям (кораб); 9. забивам (кол и пр.); to \sink o.'s teeth into забивам зъби в, захапвам; the bayonet sank in to the hilt щикът се заби до дръжката; 10. изкопавам (кладенец), прокопавам, пробивам (галерия); 11. скривам, заличавам, отстранявам, пренебрегвам (самоличност, лични интереси и пр.); let's \sink shop разг. стига сме приказвали по служба; 12. оттеглям (възражение); отказвам се от (мнението си и пр.); 13. амортизирам (дълг); 14. влагам (пари) неприходоносно; пропилявам; 15. изрязвам, гравирам (щампа, щанца); 16. ам. (обикн. в pass) побеждавам, смазвам, ликвидирам; if they see us we are sunk загубени сме (свършено е с нас), ако ни видят; II. n 1. кухненска мивка; 2. помийна яма; клоака, замърсено място; \sink of iniquity прен. блато на порока; 3. тех. радиатор, охладител; 4. театр. шахта (за декори); 5. безотточно езеро.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Sink — (s[i^][ng]k), v. t. 1. To cause to sink; to put under water; to immerse or submerge in a fluid; as, to sink a ship. [1913 Webster] [The Athenians] fell upon the wings and sank a single ship. Jowett (Thucyd.). [1913 Webster] 2. Figuratively: To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sink — (s[i^][ng]k), n. 1. A drain to carry off filthy water; a jakes. [1913 Webster] 2. A shallow box or vessel of wood, stone, iron, or other material, connected with a drain, and used for receiving filthy water, etc., as in a kitchen. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Sink — (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, now used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS. sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel. s[ o]kkva, Dan. synke,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • sink — sink; sink·able; sink·age; sink·er; sink·er·less; coun·ter·sink; …   English syllables

 • sink — ► VERB (past sank; past part. sunk) 1) become submerged in liquid. 2) (with reference to a ship) go or cause to go to the bottom of the sea. 3) disappear and not be seen or heard of again. 4) drop downwards. 5) lower oneself or drop down gently …   English terms dictionary

 • sink — [siŋk] vi. sank or sunk, sunk, sinking [ME sinken < OE sincan, akin to Ger sinken < IE base * sengw , to fall, sink > Gr heaphthē, (he) sank] 1. to go beneath the surface of water, deep snow, soft ground, etc. so as to be partly or… …   English World dictionary

 • sink — [v1] fall in, go under bore, bring down, capsize, cast down, cave in, couch, decline, demit, depress, descend, dig, dip, disappear, drill, drive, droop, drop, drown, ebb, engulf, excavate, fall, flounder, force down, founder, go down, go to the… …   New thesaurus

 • Sink — ist der Familienname von: Kuldar Sink (1942–1995), estnischer Komponist, Flötist und Cembalist Marje Sink (1910–1979), estnische Komponistin Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort b …   Deutsch Wikipedia

 • sink — UK US /sɪŋk/ verb (sank, sunk) ► [I] if prices, profits, shares, etc. sink, they fall to a lower level: »Bond prices sank and stocks rose today. sink to sth »The dollar sank to a record low against the euro. »Shares sank 3% Wednesday to close at… …   Financial and business terms

 • sink\ in — • sink in • soak in v informal To be completely understood; be fully realized or felt. Everybody laughed at the joke but Joe; it took a moment for it to sink in before he laughed too. When Frank heard that war had started, it didn t sink in for a …   Словарь американских идиом

 • Sink — (Groß Schenk), 1) Bezirk im siebenbürgischen Kreise Hermannstadt, gebirgig, von der Aluta durchflossen; mit Getreide , Flachs , Haufbau[129] u. Bienenzucht; 2) Marktflecken u. Hauptort darin; Bezirks u. Steueramt, evangelische Hauptschule,… …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”